1

2

3

Oferta

Oferowane usługi

Szczegółowy zakres obowiązków i uzgodnień stron, będzie regulowany w indywidualnie zawartych umowach. Jeśli pragną Państwo bliżej poznać naszą firmę oraz metody pracy, prosimy o wyznaczenie terminu spotkania.

Księgi handlowe

 • Tworzenie planu kont.
 • Pomoc przy ustalaniu polityki rachunkowości i obiegu dokumentów księgowych.
 • Ewidencja kosztów i przychodów.
 • Ewidencja podatku od towarów i usług.
 • Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży. 
 • Prowadzenie raportów kasowych.
 • Ewidencja paliwa do ochrony środowiska.
 • Ewidencja środków trwałych.
 • Ewidencja wyposażenia. 
 • Rozliczenia właścicieli.
 • Rozliczanie delegacji.
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego.
  • - Bilans
  • - Rachunek zysków i strat
  • - Informacja dodatkowa
 • Sporządzanie raportów do Gus-u.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych.

Uproszczona księgowość

 • Ewidencja kosztów i przychodów.
 • Ewidencja podatku od towarów i usług.
 • Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży.
 • Ewidencja środków trwałych.
 • Ewidencja wyposażenia. 
 • Ewidencja przebiegu pojazdu.
 • Rozliczanie delegacji.
 • Rozliczanie właścicieli.
 • Ewidencja paliwa do ochrony środowiska.
 • Sporządzanie raportów do Gus-u.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych.

Ewidencja ryczałtowa

 • ocena dokumentów sprzedaży pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży
 • sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT 
 • sporządzanie wydruków wspomagających wyliczenia dla celów podatku zryczałtowanego i określania jego wysokości
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT i rocznej dla podatku dochodowego od osób fizycznych

Kadry i płace

 • Naliczanie wynagrodzeń.
 • Obliczanie comiesięcznych zaliczek podatku dochodowego od pracowników.
 • Sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach pracowników
 • Sporządzanie i przekazywanie comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS.
 • Sporządzanie raportów RMUA.
 • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań do ZUS.
 • Sporządzanie comiesięcznych wniosków o refundację kosztów poniesionych z tytułu zatrudniania młodocianych 
 • pracowników do OHP.
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.
 • Wystawianie zaświadczeń związanych z ewidencją płac.

Pozostałe usługi

 • Sporządzanie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska.
 • Sporządzanie deklaracji DT-1 dla celów obliczenia podatku od środków transportu.
 • Wypełnianie wniosków kredytowych.
 • Wypełnianie wniosków o datację do Urzędu Pracy.
 • Wyprowadzanie zaległości podatkowych.
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń PIT osób fizycznych.
 • Reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami 
 • państwowymi.
 • Możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta na terenie miasta Dębica i najbliższych okolic.